เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 10:00 น. - 17:00 น.
เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 10:00 น. - 17:00 น.

เกี่ยวกับเรา

ช่องทางการติดต่อ
วัน-เวลาทำการ
Dwa Travel
เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 10:00 น. - 17:00 น.

บริษัท ดีว่าทราเวลดอทคอม จำกัด

ใบอนุญาตเปิดบริษัท เลขที่ 11/11100 บริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ

บริษัท ดีว่าทราเวลดอทคอม จำกัด เป็นบริษัทที่มีความมุ่งมั่นรักษาคุณภาพ และมาตรฐาน ที่จัดสรรเพื่อลูกค้าและ

นักท่องเที่ยว ด้วยการรักษาคุณภาพด้านความซื่อตรงที่มีต่อลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคา และความคุ้มค่า

รวมถึงด้านการให้บริการที่ประทับใจ จริงใส โปร่งใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้

จดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบ

ริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ทะเบียนเลขที่ 0195556001625 ในนามบริษัท ดีว่าทราเวลดอทคอม จำกัด

ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีทุนสำรองเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นใจให้ลูกค้า ไว้วางใจในการบริการ

ด้วยความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่าน ผมในนามของคณะกรรมการบริหารจัดการบริษัท ดีว่าทราเวลดอทคอม จำกัด ขอยืนยันเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความ มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ รักษาคุณภาพการท่องเที่ยว รักษาชื่อเสียงบริษัท และมาตรฐานราคา ด้วยโปรแกรมทัวร์ที่คัดสรรแล้วเป็นอย่างดี เพื่อลูกค้าและนักท่องเที่ยวทุกท่านทุกระดับได้ท่องเที่ยวด้วยความประทับใจ

จากความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการ และการให้โอกาสสนับสนุนของทุกท่าน

“ผมในนามของประธานกรรมการบริษัท และพนักงานบริษัท ดีว่าทราเวลดอทคอม จำกัด ทุกคน ขอขอบคุณ ลูกค้า พันธมิตร

ทางธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ทุกด้านด้วยดีเสมอมา ผมขอให้คำมั่นว่าจะยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใส

ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดไป เพื่อพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัท

อย่างต่อเนื่อง”