เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 10:00 น. - 17:00 น.
เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 10:00 น. - 17:00 น.

การจองทัวร์และชำระเงิน

Dwa Travel

เช็คที่ว่างง่ายนิดเดียว เพียงถ่ายรูปโปรแกรมทัวร์ที่สนใจแล้ว
Add Line สอบถามได้เลยค่ะ

หากลูกค้าสนใจจองทัวร์และคอนเฟิร์มการเดินทางแน่นอนสามารถแจ้งข้อมูลทางไลน์

ขั้นตอนการจองทัวร์

1
เช็คที่ว่าง

เช็คที่ว่างง่ายนิดเดียว เพียงถ่ายรูปโปรแกรมทัวร์ที่สนใจ
แล้ว Add Line : @dwatravel สอบถามได้เลยค่ะ

แจ้งรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ รหัสโปรแกรม วันที่เดินทาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เช็คที่นั่งและลงบุ๊คกิ้งจองทัวร์ โดยแจ้งชื่อ-นามสุกล (หน้าพาสผู้จอง) เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail เพื่อออกใบจองทัวร์

2
รับอินวอยและชำระค่าทัวร์

เจ้าหน้าที่จะส่งอินวอยแจ้งรายละเอียดการชำระเงินเพื่อจองทัวร์

3
ชำระค่าทัวร์และส่งหลักฐาน

เมื่อลูกค้าชำระค่าทัวร์แล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินและสำเนาพาสสปอร์ตผู้ที่จะเดินทางให้แก่เจ้าหน้าที่ จากนั้นลูกค้าจะได้รับใบยืนยันการรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานการจองทัวร์

*กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน และ แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อป้องกันบุ๊คกิ้งยกเลิกอัตโนมัติและเก็บหลักฐานการโอนเงินพร้อมใบยืนยันการรับเงินจนกว่าจะได้เดินทางไปแล้ว

4
รับใบนัดหมายการเดินทาง

เจ้าหน้าที่จะส่งใบนัดหมายก่อนการเดินทางประมาณ 3-5 วัน และหัวหน้าทัวร์จะโทรนัด หมายอีกครั้งก่อนเดินทาง 1 วัน

หมายเหตุ:

1.การชำระค่ามัดจำทัวร์จะถือเป็นการจองที่สมบูรณ์จึงจะสำรองที่นั่งให้ได้
2.พาสปอร์ตจะต้องเหลืออายุการใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)